ข้อมูลปฐมภูมิ
 
ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม หรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแ่ท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เป็นต้น ข้อมูลปฐมภูมิจึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้น ๆ เช่น
     - ข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียน จากการสอบถามเพื่อนนักเรียน
     - ข้อมูลคะแนนทดสอบก่อนเรียน จากการตรวจกระดาษคำตอบ
     - การจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตและทดลองต่างๆ